01 Feb
01Feb

همانطور که آموزش الفبا امری لازم الاجرا برای کودکان است آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی نیز امری لازم و ضروری به شمار می رود چرا که امروزه دنیا به سمت مجازی شدن پیش می رود و با خذف و منفی انگاری این فضا نه تنها از کودک خود حمایت نکرده اید بلکه او را از بخش جدایی ناپذیر آگاهی و به روز شدن نیزمحروم نموده اید. آموزش صحیح این فضا نیازمند آموزگاران آگاه و با اطلاع و نیز کنترل، محدود سازی و ایمن سازی فضای مجازی می باشد تا کودکان بتوانند درمحیطی امن و کنترل شده رشد و پیشرفت نمایند.

Comments
* The email will not be published on the website.