01 Feb
01Feb

قبل از تشخیص افسردگی باید محیطی که فرد در آن زیست می کند را مورد بررسی قرار دهیم. گاهی افراد سالم با قرار گرفتن در شرایط محیطی آسیب زا و نامناسب به اشتباه تشخیص افسردگی دریافت می کنند در حالی که می توان با یک تغییر محیطی ساده این تشخیص را مردود اعلام کرده و مسیر درمان را به کل تغییر دهیم.

Comments
* The email will not be published on the website.