01 Feb
01Feb

افراد مبتلا به وسواس به دلیل توجه بیش از اندازه به جزییات از امور اصلی و مهم غافل می شوند و بیش از سایر افراد با شکست مواجه می گردند.تکرار شکست ها و پذیرش مسیولیت ناشی از این شکست ها ، به مرورفرد را دچار ناامیدی و درماندگی کرده و دقیقا در این نقطه است که علاوه بر وسواس، علایم افسردگی را نیز تجربه می کند.

Comments
* The email will not be published on the website.