01 Feb
01Feb

سالهاست که اضطراب و ترس از مدرسه به عنوان اختلالی در کودکان تشخیص داده می شود و در موارد حاد نیازمند درمان های روان شناختی نیزمی باشد. حال اگر از زاویه دیگری به این مشکل بپردازیم شاید بتوان سیستم آموزشی را مسیول این اضطراب و تر س در کودکان دانست. بی تردید اضطراب و ترس از عدم آگاهی و شناخت حاصل می گردد و اینجاست که مدرسه به عنوان مکانی ناشناخته، می تواند در کودکان ایجاد ترس و نگرانی کند. به منظور کاهش و خذف این نوع از اضطراب قطعا به همکاری و صبر از سوی مدرسه نیازمندیم. اما متاسفانه سیستم آموزشی نه تنها کمکی به رفع این مشکل در کودکان نمی کند بلکه ضعف عملکردی خود را نیز پذیرا نبوده و با برچسب زدن بر روی کودکان مسیولیت حل این مشکل را بر دوش خانواده و کودک می اندازد.

Comments
* The email will not be published on the website.