بی خوابی احساس شادی کم تر و اضطراب بیشتری به ما می دهد

بی خوابی شبانه نه تنها باعث کسالت و خستگی در طول روز می شود بلکه می تواند تجربه هیجانات مثبت مثل شادی را نیز در ما کاهش دهد و نشانه های اضطرابی را درما ایجاد کرده و یا افزایش دهد.

بی خوابی و هیجانات

در یک پژوهش تجربی که در دانشگاه ایالت مونتانا و توسط پالمر و همکاران صورت گرفته 5715 شرکت کننده در سه گروه مختلف قرار گرفتند و برای هر گروه شکل خاصی از محرومیت از خواب اعمال شد به طوری که این افراد برای مدت 1 تا چند شبانه روز باید محرومیت از خواب را تجربه می گردند و پس از تجربه این محرومیت ها محققین آزمودنی ها را مورد سنج قرار دادند. هدف از این پژوهش بررسی هیجانات تجربه شده توسط شرکت کنندگان پس از محرومیت از خواب بود. شرکت کنندگان 3 نوع محرومیت را تجربه کردند: گروه اول: برای مدت زمان طولانی بیدار نگه داشته شدند. گروه دوم: برای مدت زمانی کمتر از میزان معمول اجازه خوابیدن داشتند. گروه سوم: به صورت تصادفی در طول خواب شب بیدار می شدند. نتایج بدست آمده نشان می داد که در هر سه گروه شرکت کننده تجربه هیجانات مثبت همچون شادی و لذت به شکل قابل توجهی کاهش یافته و نیز نشانه های اضطراب همچون: افزایش ضربان قلب و افزایش نگرانی قابل رویت است. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که بی خوابی و حتی کم خواب می تواند تاثیر مستقیمی بر خلق و خوداشته باشد و همچنین ایجاد کننده یا تشدید کننده علایم اضطرابی در ما باشد.

منبع:

Sleep Loos and Emotion

Cara Alexis Palmer, PhD.

university of Montana state

Journal Psychology Bulletin, 21 Dec,2023