اگر می خواهی موفق شوی، عصبانی شو!


تجربه عصبانیت در انجام فعالیت های دشوارو پیچیده می تواند توانایی ما را برای دستیابی موفقیت افزایش دهد. پس برخلاف تصورعموم ابرازهیجانات منفی امری ناپسند و ناخوشایند نبوده  بلکه تجربه همین هیجان منفی در برخورد با مسایل و مشکلات سخت می تواند انرژی لازم برای کسب موفقیت را در اختیار ما قرار دهد.

عصبانیت برای رسیدن به هدف مفید است

در پژوهشی که لنچ و همکاران در دانشگاه A&M تگزاس انجام دادند از 100 شرکت کننده خواستند تا      1400 آزمون ساده و پیچیده را انجام دهند. از جمله این آزمون ها : پازل کلمات و بازی های کامپیوتری بود. به طورمثال بازی کامپیوتری اسکی که برای یک گروه از شرکت کنندگان صرفا با یک حرکت ساده پریدن قابل حل بود اما گروه دیگر باید مجموعه ای از حرکات پیچیده را برای بردن مراحل بازی انجام می دادند. با بررسی نتایج بدست آمده از هر دو گروه، محققان دریافتند که  شرکت کنندگان در طی این آزمون واکنش های هیجانی منفی همچون عصبانیت، غم، فریب خوردگی و ملال و خستگی و نیز واکنش های خنثی را تجربه کردند. و به نظر می رسد افرادی که در طول حل آزمون ها هیجانات منفی همچون عصبانیت، ملال و فریب خوردگی را تجربه کردند نسبت به افرادی که هیجانات خنثی داشتند موفقیت بیشتری را کسب نمودند. تجربه هیجان عصبانیت در حل مراحل مختلف این آزمون زمان پاسخگویی و حل مساله را کاهش داد  و نمرات کسب شده این شرکت کنندگان را نیز به میزان قابل توجهی افزایش داد. بنابراین می توان از پژوهش انجام شده به این نتیحه رسید که تجربه هیجانات منفی به ویژه عصبانیت می تواند در رسید به هدف مفید باشد. طبق نتایج این آزمون عصبانیت در رسیدن به اهدافی که دستیابی به آنها آسان است نقشی ایفا نمی کند و صرفا به عنوان نیروی محرکه در انجام فعالیت هایی که چالش برانگیز و دشوار باشند موثر واقع می گردد.

منبع:

Anger has Benefits for Attaining Goals

Heather Lench, PHD, 30 oct 2023

Texas A&M university

Journal personality and social psychology